Google ประกาศขึ้นราคา ! G Suite ในรอบ 10 ปี

1,793

เนื่องจาก G suite เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาคือปี 2018 มีหลายธุรกิจหันมาใช้งานบริการ Google G suite กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิมยมอย่างมาก นับทั่วโลกรวมกันมากถึง 4 ล้าน User

G suite เป็นบริการทางด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีหลากหลายแอบพลิเคชั่นที่จำเป็นต่อองค์กรหรือธุรกิจเป็นอย่างมาก เช่น Google Apps for Work, Google Calendar, Google Docs, Google Talk, Google Site เป็นต้น

G suite

ทาง Google จึงได้ปรับกาศขึ้นราคาบริการ G suite ในรอบ 10 ปี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยมีการปรับราคาดังนี้

  • G-Suite Basic Edition จากราคาเดิม 5 เหรียญต่อเดือน —> เป็น 6 เหรียญต่อเดือน
    • โดยทางบริษัท metrabyte cloud ของเรา ราคาจะเริ่มต้นเพียงแค่ 1,590 บาท ต่อปี
  • G Suite Business Edition จากราคาเดิม จาก 10 เหรียญต่อเดือน —> เป็น 12 เหรียญต่อเดือน
    • โดยทางบริษัท metrabyte cloud ของเรา ราคาจะเริ่มต้นเพียงแค่ 3,890 บาท ต่อปี
  • G Suite Enterprise Edition ราคา 25 ต่อเดือน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา)

 

การพัฒนาและการเติบโตบริการของ Google G suite 

ได้มีพัฒนาการบริการของ G suite มาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความสามารถ ฟีเจอร์ ต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมถึง AI ที่เข้ามาช่วยในการทำงานต่าง ๆ มากมายทำให้บริการ G suite ของ Google มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของ ธุรกิจ หรือ องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก

Comments are closed.