Browsing Category

g-suite

การตั้งค่า forword mail

การตั้งค่า forword mail มีวิธีการดังนี้ เปิด Gmail แล้วไปที่รูป ฟันเฟือง เลือก"การตั้งค่า"ตามภาพ…

การ chat ใน hangout

hangout คือ แอปพลิเคชันแชทจาก google ที่ช่วยในแง่ใช้งานในองค์กร อีกทั้งยังสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายอีกด้วย โดยการ…